{"title":"Prima Power","html":"\n
\n \"\"\n<\/div>\n
\n
\n
\n

Prima Power<\/span><\/h3>\n <\/div>\n \n

30 mm\u2019ye kadar paslanmaz \u00e7elik sac kesim\r\n40 mm\u2019ye kadar siyah sac kesim\r\n25 mm\u2019ye kadar al\u00fcminyum sac kesim\r\n15 mm\u2019ye kadar prin\u00e7 sac kesim\r\n8 mm\u2019ye kadar bak\u0131r sac kesim<\/p>\n\n

\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\r\n<\/p>\n\n <\/div>\n<\/div>"}